زبان خود را انتخاب کنید

ارائه خدمات نمایشگاهی

 

اعزام تورهای تجاری بازاریابی و بازدید از نمایشگاههای معتبر جهان

شرکت مرآت تجارت با فراهم ساختن دامنه گسترده فعالیت نمایشگاهی خود از جمله ارائه خدمات گمرکی و لجستیگی با بهترین کیفیت و مطمئن ترین شیوۀ خدمات خودرا به شرکتهای مشارکت کننده در نمایشگاه ارائه نماید. این شرکت مفتخر است با در اختیار داشتن قویترین تیم گمرکی در میان شرکتهای نمایشگاهی بهترین خدمات گمرکی را در سریعترین زمان و کمترین هزینه به شرکتها ارائه کند.

online forms فرآیند انجام تشریفات گمرکی icon pdf
نمونه فرم شماره 1 Combined Comercial Invoice & Packing list excel icon 
نمونه فرم شماره 2 Combined Comercial Invoice & Packing list  excel icon
نمونه فرم شماره 3 Combined Comercial Invoice & Packing list  excel icon
نمونه فرم Label or Packing marks  excel icon
شیوه نامه ارسال کالای نمایشگاه شیوه نامه ارسال کالای نمایشگاه excel icon