زبان خود را انتخاب کنید

ارائه خدمات نمایشگاهی

 

اعزام تورهای تجاری بازاریابی و بازدید از نمایشگاههای معتبر جهان

ارائه خدمات حمایت مالی نمایشگاه سنگ شیامن

ارائه خدمات حمایت مالی طبق دستور العمل سازمان شهرکهای صنعتی استان تهران مبنی بر پرداخت یارانه حمایتی جهت حضور درنمایشگاه یا اعزام هیات تجاری (بمنظور بازدید از نمایشگاه بین المللی سنگ شیامن 2018 ) 50% قسمتی از هزینه ها تا سقف 50 میلیون ریال ( به ازای هر شرکت ) به واحدهای صنایع کوچک و متوسط که دراای پروانه تولید و یا بهره برداری در زمینه سنگهای ساختمانی باشند که توسط این شرکت معرفی گردند.