نمايشگاه متالوژی شانکهای به 18 الی 20 اکوست 2020 ( 28 الی 30 مرداد ماه 1399 ) موکول شد