پرداخت یارانه نمایشگاهی

براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران پیش بینی پرداخت یارانه نمایشگاهی به میزان50% هزینه اجاره غرفه و یا سقف 200 میلیون ریال درصورت تامین اعتبار در سال 1369

پرداخت یارانه نمایشگاهی