مشوقهای نمایشگاهی در نمایشگاه سنگ ازمیر ترکیه

اقامت رایگان بمدت 3 شب و 4 روز با صرفه صبحانه برای واحدهای صنایع کوچک و متوسط جهت بازدید از نمایشگاه سنگ ازمیر / ترکیه 2018 که توسط این شرکت معرفی گردند