پذیرش هیات های تجاری

 پذيرش هیات های تجاری - سرمایه گذاری

رديف 

مشخصات عمومي هیات

قاره

شهر / منطقه

كشور

زمان برگزاري

تعداد افراد پذيرش شده

1

هيات تجاري - بازاريابي

آمريکای جنوبی

بوگوتا

کلمبيا

29 آبان تا 1 آذر  1388

14 نفر